Агентство Активного Аудиту

т: +38(044) 228-15-88

e-mail: info@auditagency.com.ua

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
згідно Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

Що це таке?

Антикорупційна програма – це план дій організації, спрямований на контроль та запобігання корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Антикорупційна програми повинна містити:

 • визначення засад загальної внутрішньої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідний сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
 • оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
 • заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
 • навчання та заходи з інформування щодо програм антикорупційного спрямування;
 • процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
 • інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

Антикорупційна програма узагальнює результати процесу оцінки корупції та заходи реагування, а також визначає необхідні ресурси, відповідальних осіб, строки впровадження та моніторингу виконання.

Навіщо це потрібно?

Проведення оцінки корупційних ризиків та розробка Антикорупційної програми вимагається Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Згідно статті 61 Закону «Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи».

Статті 62 та 63 Закону детально перераховують складові змісту антикорупційних програм, що формуються також з урахуванням оцінки корупційних ризиків і мають містити «комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи».

Створення та розробка Антикорупційної програми сприятиме:

 • зміцненню сумлінності та якості установи;
 • покращенню індивідуальної чесності, професіоналізму, етики поведінки, моральних цінностей персоналу;
 • підвищенню репутації установи серед населення та зацікавлених сторін;
 • підвищенню ефективності роботи організації та її посадових осіб;
 • зменшенню фінансових та не фінансових втрат через корупційні правопорушення.

Як здійснюється розробка і впровадження Антикорупційної програми?

Методичний підхід до оцінки та управління корупційними ризиками передбачає детальний аналіз політик, функцій та процесів конкретної установи з метою виявлення та оцінки потенційних можливостей для корупційних вчинків (ризиків) та розробку і впровадження відповідних конкретних заходів по усуненню або зменшенню цих ризиків з постійним моніторингом та оцінкою ефективності проведених заходів.

Підходи для оцінки ризиків ґрунтуються на вимогах міжнародного стандарту ISO/IEC 31000:2009 «Управління ризиками - Принципи та керівництво», а також на міжнародному досвіді впровадження методик оцінки корупційних ризиків, зокрема Словенії, Сербії, Чорногорії, Австралії та США.

Процес управління корупційними ризиками складається із п’яти ключових взаємопов’язаних етапів:

 1. Підготовка та планування оцінки корупційних ризиків
 2. Проведення оцінки корупційних ризиків
 3. Розробка плану реагування на корупційні ризики
 4. Інформування
 5. Моніторинг та перегляд

Для створення Антикорупційної програми необхідно виявити та описати корупційні ризики через детальний аналіз функцій та процесів, визначення чинників і загроз корупції та аналіз існуючих заходів контролю корупції.

Корупція найчастіше пов’язана з процесом прийняття рішень і виникає через уразливості процесів та обставин, які оточують процес прийняття рішень. Тому необхідно детально проаналізувати процеси, через які установа реалізує свої основні та допоміжні функції, з метою виявлення їхньої уразливості до корупції. Для визначення чинників та загроз корупційних вчинків кожен процес має бути ідентифіковано, змодельовано та проаналізовано.

Аналіз ризику включає оцінку ймовірності та наслідків загроз корупційного вчинку з урахуванням наявності та ефективності існуючих заходів контролю та запобігання корупції. Зіставлення ймовірності, наслідків та існуючого контролю дає можливість визначити рівень і, через це, пріоритетність ризиків.

За результатами аналізу та оцінки корупційних ризиків, розробляється Звіт з оцінки корупційних ризиків, який має містити інформацію про функцію та процес, чинники та загрози корупційного вчинку, існуючі заходи контролю, рівень ймовірності та наслідків від ризику, а також загальний рівень ризику.

Визначення заходів реагування, тобто антикорупційних заходів – це останній етап на шляху розробки Антикорупційної програми. Цей етап передбачає вибір варіантів реагування, визначення залишкових ризиків, визначення необхідних ресурсів для запровадження заходів, мету та показники вимірювання результатів, а також відповідальних за впровадження, строки впровадження та моніторинг виконання цих заходів. Вся ця інформація має бути узагальненою в Антикорупційній програмі.

Чому саме «Агентство активного аудиту»?

Спеціалісти «Агентства Активного Аудиту» мають унікальний досвід виконання проекту з оцінки корупційних ризиків, розробки та впровадження Плану протидії корупції (антикорупційної програми) у двох державних установах України.

Спеціалісти «Агентства Активного Аудиту» розробили Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції по результатам даного проекту та в рамках Програми розвитку фінансового сектору (FINREP-II), яка виконувалась в Україні в 2013-2015 рр. за фінансової підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (АМР США). Програма FINREP-II впроваджувалася компанією Financial Markets International, Inc. (FMI) у співпраці з компанією Management Systems International (MSI) та «Агентством активного аудиту».

В Посібнику також було використано напрацювання Міністерства Юстиції України щодо оцінки корупційних ризиків в загальних функціях державних установ та антикорупційних заходів.