Агентство Активного Аудиту

т: +38(044) 228-15-88

e-mail: info@auditagency.com.ua

Cистема управления качеством

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ (СМЯ)
НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ ISO 9001:2008

Що це таке?

Система менеджменту якості (СМЯ) за вимогами стандарту ISO 9001 є основою всього менеджменту підприємства. Основні вимоги системи менеджменту якості пов'язані з впровадженням процесного підходу. СМЯ - це «скелет» системи менеджменту підприємства.

Сертифікат ISO 9001 - один з найважливіших документів для успішної компанії, який підтверджує відповідність системи менеджменту якості міжнародним стандартам. Якщо сертифікація по ISO 9001 не пройдена, компанія не має права брати участь в галузевих тендерах, виконувати муніципальні і державні замовлення, а також вступити в організацію галузевого саморегулювання.

Сертифікація ISO 9001 визначає ефективність системи менеджменту якості компанії і стимулює підприємців покращувати систему менеджменту якості продукції, яка випускається, що позитивно позначається як на самому підприємстві, так і на світових і локальних ринках товарів і послуг.

Навіщо це потрібно?

Впровадження та сертифікація ISO 9001 дозволяє підприємству підтримувати стабільну якість продукції, оскільки процес виробництва або надання послуг, на якому працює така система, стає керованим.

Впровадження СМЯ дозволяє:

 • знизити витрати підприємства на виробництво, підтримання якості, і тим самим підвищити його рентабельність за рахунок зниження енергетичних витрат і зниження невиробничих витрат: звичайні втрати виробництва, штрафні санкції, рекламації, виробничий брак;
 • задовольнити запити споживачів, що вимагають ISO 9001;
 • вивести підприємство на нові, в тому числі міжнародні ринки з відповідною ціновою політикою;
 • підвищити конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки;
 • стати більш привабливим для інвесторів;
 • забезпечити лояльність потенційних споживачів, клієнтів і партнерів;
 • орієнтувати всі виробничі процеси на підвищення якості;
 • удосконалювати інформаційну систему підприємства.

Незважаючи на те, що сертифікація по ISO 9001 носить добровільний характер, відсутність у компанії працюючої системи менеджменту якості і сертифіката, що підтверджує відповідність її системи менеджменту якості міжнародним стандартам, знижує її конкурентоспроможність і працює як антиреклама.

У сучасних ринкових умовах сертифікат ISO 9001 - своєрідна перепустка компанії в міжнародне бізнес-співтовариство.

Як здійснюється розробка і впровадження СМЯ?

Впровадження СМЯ включає в себе серію проектів та ініціатив зі створення реальної, актуальної і працюючої СМЯ в компанії.

Компанія «Агентство активного аудиту» керується кращими практиками та міжнародними стандартами в області системи менеджменту якості серії ISO 9000.

Вибір методики, за якою здійснюється розробка і впровадження СМЯ, залежить від пріоритетів і цілей бізнесу. Існує можливість розробити індивідуальну методику виходячи з потреб Вашої компанії.

Система менеджменту якості розглядається як сукупність пов'язаних між собою видів діяльності - процесів.

Система менеджменту якості передбачає, що:

 • визначені всі процеси, реалізація яких у сукупності дозволить підприємству досягти очікуваного результату;
 • для кожного процесу визначені вимоги до результатів, спрямовані на досягнення спільної мети діяльності підприємства;
 • однозначно розподілена відповідальність за організацію і контроль виконання кожного виду робіт і за їх кінцевий результат;
 • визначені обов'язки і права всіх працівників підприємства, в рамках яких вони здійснюють свою діяльність;
 • визначені методи та засоби отримання очікуваних результатів процесів;
 • визначені точки, методи та виконавці контролю виконання всіх робіт.

Таким чином, керівник підприємства отримує дієвий інструмент, що дозволяє простежити всі матеріальні та інформаційні потоки.

При розробці та подальшому впровадженні системи менеджменту якості:

 • однозначно встановлюється порядок планування і організації кожного виду діяльності;
 • визначається механізм вибору постачальників і організації закупівель, що дозволяє забезпечити підприємство своєчасними поставками;
 • визначаються бізнес-процеси в організації, а також їх взаємозв'язки для побудови прозорої структури бізнесу;
 • проводиться оцінка результативності бізнес-процесів;
 • визначаються процеси управління обладнанням, що дозволяє забезпечити постійну працездатність технічних засобів;
 • наладжуються процеси логістики, щоб скоординувати діяльність з доставки сировини і готової продукції, впорядкувати складське господарство, зробити прозорими рух матеріальних потоків;
 • налагоджується чіткий документообіг, при якому однозначно визначені правила управління кожним видом використовуваної на підприємстві документації, визначені маршрути руху всіх документів;
 • налагоджується механізм виявлення збоїв, що призводять до втрат з боку підприємства;
 • організовується діяльність з виявлення джерел і аналізу причин збоїв, їх оперативного усунення, запобігання їх повторного виникнення;
 • впроваджуються методи збору і накопичення всіх необхідних даних, що стосуються випуску та реалізації продукції, що дозволить проводити аналіз господарської та фінансової діяльності, визначати недоліки і прогалини в організації робіт;
 • впроваджуються механізми внутрішніх перехресних перевірок (внутрішні аудити), що дозволяє силами працівників підприємства виявляти організаційні і виконавчі збої і недоліки в діяльності підприємства;
 • вводиться обов'язковий механізм постійного поліпшення системи для оптимізації окремих робіт, що призводить до підвищення ефективності діяльності всього підприємства.

Чому саме «Агентство активного аудиту»?

МБагато організацій впроваджують систему менеджменту якості згідно ISO 9001:2008 без залучення зовнішніх консультантів, але в той же час залучення зовнішнього консультанта може бути гарним і дуже вигідним рішенням. Це дозволить Вам уникнути безлічі проблем і помилок.

Cистема управления информационной безопасностью

«Агентство активного аудиту» як консультант з великим багажем знань, багаторічним досвідом в різних сферах і розумінням міжнародних стандартів серії ISO 9000 стане для Вас цінним ресурсом.

«Агентство активного аудиту» допоможе правильно спланувати та впровадити СМЯ, провести навчання персоналу, а також сприятиме у підготовці до аудиту і гарантує його проходження.